Won't Take My Soul Lyrics DJ Khaled( Khaled Mohamed Khaled ) ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
> > > >

DJ Khaled( Khaled Mohamed Khaled )Lyrics
Album list
News
Singer Intro
Related Video

DJ Khaled( Khaled Mohamed Khaled )

Won't Take My Soul

Lyricist:Khaled Khaled, Kevin Cossom
Composer:Khaled Khaled, Kevin Cossom
Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics